Cô Lập, làm sạch – Turnaround Các thiết bị tại Kho Lạnh Thị Vải (05/2018)

Cô Lập, làm sạch – Turnaround Các thiết bị tại Kho Lạnh Thị Vải (05/2018)

trong Dự án
Cô Lập, làm sạch – Turnaround Các thiết bị tại Kho Lạnh Thị Vải (05/2018)