Đại tu các motor điện dẫn động bơm/máy nén kho định áp (04/ 2016)

Đại tu các motor điện dẫn động bơm/máy nén kho định áp (04/ 2016)

trong Dự án
DỊCH VỤ THUÊ VÀ LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO CÔNG NGHIỆP BS1139