Lắp Dựng Giàn Giáo Tại kho Đình Vũ (03/2019)
Lắp Dựng Giàn Giáo Tại kho Đình Vũ (03/2019)
trong Dự án
Cô Lập, làm sạch – Turnaround Các thiết bị tại Kho Lạnh Thị Vải (05/2018)