Sơn chống ăn mòn bồn TK-101/102; sửa chữa, sơn chống ăn mòn và kê I-ROD hệ thống PCCC tại kho LPG Dung Quất (05/2017)

Sơn chống ăn mòn bồn TK-101/102; sửa chữa, sơn chống ăn mòn và kê I-ROD hệ thống PCCC tại kho LPG Dung Quất (05/2017)

trong Dự án
Đại tu các motor điện dẫn động bơm/máy nén kho định áp (04/ 2016)