Sơn Chống Ăn Mòn Cụm Thiết Bị SC-02 Tại GPP (06/2018)

Sơn Chống Ăn Mòn Cụm Thiết Bị SC-02 Tại GPP (06/2018)

Sơn chống ăn mòn bồn TK-101/102; sửa chữa, sơn chống ăn mòn và kê I-ROD hệ thống PCCC tại kho LPG Dung Quất (05/2017)